ค้นเจอ 1,764 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา สพ., สพช., ส.พ.ค., ส.พ.ง., ส.พ.ท., ส.พ.พ., ส.พ.ย., สพภ.

สพฐ.

ย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกศาขั้นพื้นฐาน

ส.พ.พ.

ย่อมาจากโรงเรียนสามพาดพิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี

พ.ส.พ.

ย่อมาจากโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี

สพ.

ย่อมาจากสัตวแพทย์

พ.ส.

ย่อมาจากโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

พ.ส.

ย่อมาจากโรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ส.พ.

ย่อมาจากโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

ส.พ.

ย่อมาจากโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

สพ

ย่อมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี

สพ

ย่อมาจากสุพรรณบุรี

พ.ส.

ย่อมาจากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล

ส.พ.

ย่อมาจากโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จังหวัดราชบุรี

 อักษรย่อ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ