อักษรย่อ หมวด ห

อักษรย่อ หมวด ห ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

รวมอักษรย่อ หมวด ห

อักษรย่อ หมวด ห ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ห.ก.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี
 2. ห.ข.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
 3. ห.ค.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท
 4. ห.จ.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย จังหวัดหนองบัวลำภู
 5. ห.จ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี
 6. ห.จ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยจริงวิทยา จังหวัดสุรินทร์
 7. ห.จ.๑
  ย่อมาจาก โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๑ จังหวัดสุพรรณบุรี (ประถมศึกษา)
 8. ห.จ.๒
  ย่อมาจาก โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒ จังหวัดสุพรรณบุรี
 9. ห.ซ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านห้วยไซ จังหวัดลำพูน
 10. ห.ซ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงราย
 11. ห.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง
 12. ห.ท.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหัวโทนวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
 13. ห.ทร.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
 14. ห.น.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร จังหวัดนครสวรรค์
 15. ห.ผ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์
 16. ห.ผ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม จังหวัดสิงห์บุรี
 17. ห.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
 18. ห.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่
 19. ห.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหินโงมพิทยาคม จังหวัดหนองคาย
 20. ห.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
 21. ห.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 22. ห.พ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
 23. ห.ย.
  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
 24. ห.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
 25. ห.ร.ม.
  ย่อมาจาก ตัวหารร่วมมาก
 26. ห.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์
 27. ห.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 28. ห.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร
 29. ห.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหินดาดวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 30. ห.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหัวถนนวิทยา จังหวัดชลบุรี
 31. ห.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยยางวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 32. ห.ว.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
 33. ห.ว.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหินกองวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 34. ห.ว.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 35. ห.ว.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหอวังปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 36. ห.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 37. ห.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยยางศึกษา จังหวัดระยอง
 38. ห.ห.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 39. ห.ห.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหัวหินวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 40. ห.อ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 41. หค.พภษ.
  ย่อมาจาก หัวหน้าโครงการพัฒนาทักษะทางภาษา
 42. หค.หศ.
  ย่อมาจาก หัวหน้าโครงการหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 43. หค.อนศ.
  ย่อมาจาก หัวหน้าโครงการปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์
 44. หจก.
  ย่อมาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 45. หน.
  ย่อมาจาก หัวหน้า
 46. หน.กก.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษา
 47. หน.กง.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกการเงิน
 48. หน.กงศ.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกการเงินกิจกรรมนักศึกษา
 49. หน.กบร.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกก่อสร้างและบูรณะสวนรังสิต
 50. หน.กส.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกกิจกรรมสัมพันธ์
 51. หน.กฬ.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกกีฬา
 52. หน.คสก.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกเครือข่ายสารสนเทศกล้วยน้ำไท
 53. หน.คสร.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกเครือข่ายสารสนเทศรังสิต
 54. หน.งป.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกงบประมาณ
 55. หน.จซ.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
 56. หน.จล.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกจัดเลี้ยง
 57. หน.ซบก.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงกล้วยน้ำไท
 58. หน.ซบร.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงรังสิต
 59. หน.ตสอ.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกตรวจสอบและออกเอกสารสำคัญ
 60. หน.ทกศ.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกทุนการศึกษา
 61. หน.ทบก.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกทะเบียนนักศึกษากล้วยน้ำไท
 62. หน.ทบร.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกทะเบียนนักศึกษารังสิต
 63. หน.ธกก.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกธุรการกล้วยน้ำไท
 64. หน.ธกร.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกธุรการรังสิต
 65. หน.ธนช.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกธุรการวิทยาลัยนานาชาติ
 66. หน.ธบค.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกธุรการและข้อมูลบุคลากร
 67. หน.ธภษ.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกธุรการสถาบันภาษา
 68. หน.ธวก.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกธุรการวิชาการ
 69. หน.ธสท.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกธุรการสายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
 70. หน.นก.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกนิติการ
 71. หน.นนจ.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกแนะแนวและจัดหางาน
 72. หน.บก.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกบรรณาธิกร
 73. หน.บคว.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกบริการค้นคว้าและวิจัย
 74. หน.บช.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกบัญชี
 75. หน.บธก.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกบริการการศึกษาและงานธุรการ
 76. หน.บนช.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกบริการและแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ
 77. หน.บรก.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกบริการและบำรุงรักษาระบบกล้วยน้ำไท
 78. หน.บรร.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกบริการและบำรุงรักษาระบบรังสิต
 79. หน.บสก.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกบริการสารนิเทศกล้วยน้ำไท
 80. หน.บสร.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกบริการสารนิเทศรังสิต
 81. หน.บสว.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา
 82. หน.บอก.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกบริการอาคารสถานที่กล้วยน้ำไท
 83. หน.บอร.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกบริการอาคารสถานที่รังสิต
 84. หน.ผต.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกผลิตและการตลาด
 85. หน.ผนต.
  ย่อมาจาก หัวหน้าผู้ประสานงานวิชาการ คณะนิติศาสตร์
 86. หน.ผวช.
  ย่อมาจาก หัวหน้าผู้ประสานงานสาขาวิชา
 87. หน.ผส.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกผลิตสื่อ
 88. หน.พนศ.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกพัฒนานักศึกษา
 89. หน.พร.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบ
 90. หน.พสก.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกพัสดุกล้วยน้ำไท
 91. หน.พสร.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกพัสดุรังสิต
 92. หน.ยพก.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกยานพาหนะกล้วยน้ำไท
 93. หน.ยพร.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกยานพาหนะรังสิต
 94. หน.รบค.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกรับสมัครและประเมินผลบุคลากร
 95. หน.รส.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกรับสมัครนักศึกษา
 96. หน.รอ.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกระบบอาคาร
 97. หน.วสน.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์สารนิเทศ
 98. หน.วสศ.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกวิจัยและส่งเสริมการศึกษา
 99. หน.วสส.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
 100. หน.วอร.
  ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และออกแบบระบบ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อักษรย่อ หมวด ห"