อักษรย่อ คำย่อ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

ค้นหาอักษรย่อ คำย่อ ชื่อย่อ และความหมาย

อักษรย่อที่ควรรู้

อักษรย่อที่ควรรู้

อักษรย่อนั้นมีอีกเยอะมาก ๆ เลย และนี่จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เรานำมาให้ดูกัน หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้าง


อักษรย่อทั่ว ๆ ไป

 • กญ. = กองการศึกษาผู้ใหญ่
 • ขรก = ข้าราชการ
 • ปชส. = ประชาสัมพันธ์
 • ภ.ง.ด. = ภาษีเงินได้
 • ร.พ. = โรงพยาบาล

 • โทร. = โทรศัพท์
 • ป.ล. = ปัจฉิมลิขิต
 • ร. = รัชกาล

 • กม. = กฎหมาย
 • พ.ร.ฎ. = พระราชกฤษฎีกา
 • พ.ร.บ. = พระราชบัญญัติ
 • พรก. = พระราชกำหนด
 • รธน. = รัฐธรรมนูญ

 • นร. = นักเรียน
 • นศ = นักศึกษา

 • จนท. = เจ้าหน้าที่
 • มร. = มิสเตอร์ (นาย)
 • สต. = สตางค์
 • บ. = บาท

 • ห.ส.น. = ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

อักษรย่อหน่วยงานไปรษณีย์

 • ปท. = ไปรษณีย์โทรเลข
 • รัฐฯ = รัฐบาล
 • ตู้ ปณ. = ตู้ไปรษณีย์

อักษรย่อการแพทย์

 • น.พ. = นายแพทย์
 • พ.ญ. = แพทย์หญิง
 • ท.พ. = ทันตแพทย์
 • ท.ญ. = ทันตแพทย์หญิง

ชื่อย่อตำแหน่ง อาจารย์

 • อ. = อาจารย์
 • รศ. = รองศาสตราจารย์
 • ผศ. = ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ศจ. = ศาสตราจารย์
 • ดร. = ด็อกเตอร์
 • ผอ. = ผู้อำนวยการ

อักษรย่อการศึกษา

 • สปอ. = สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ
 • สปช. = สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
 • วค. = วิทยาลัยครู
 • สปจ. = สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
 • สปอ. = สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ

 • วปอ. = วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • สช. = สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 • ศธ. = กระทรวงศึกษาธิการ

 • สปจ. = สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
 • สช. = สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 • สปช. = สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ

อักษรย่อการเมือง

 • ครม. = คณะรัฐมนตรี
 • รมว. = รัฐมนตรีว่าการ
 • ส.ส. = สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • สจ. = สมาชิกสภาจังหวัด
 • รมต. = รัฐมนตรี
 • คคบ. = คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • รมช. = รัฐมนตรีช่วยว่าการ
 • กอรมน. = กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
 • มท. = กระทรวงมหาดไทย

อักษรย่อบริษัท หน่วยงาน สถานบันต่าง ๆ

 • ธกส. = ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ส.ท. = สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
 • ส.ภ.อ. = สมาชิกสภาอำเภอ
 • นิด้า = สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • บีโอไอ = คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • บ.ด.ท. = บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด
 • กปน. = การประปานครหลวง
 • ททท. = การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • ปตท. = การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • กฟผ. = การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • กฟภ. = การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • กกร. = คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน
 • กนอ = การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ห.จ.ก. = ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • กบว = คณะกรรมการบริหารวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
 • กกท. = คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • กสท. = การสื่อสารแห่งประเทศไทย
 • ธอส. = ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อักษรย่อหน่วยงานทหาร ตำรวจ และยศต่าง ๆ

 • ตร. = ตำรวจ
 • ก.ตร. = กรมตำรวจ
 • สน. = สถานีตำรวจนครบาล
 • สน.ภ. = สถานีตำรวจภูธร
 • ต.ช.ด. = ตำรวจตระเวนชายแดน
 • สวญ. = สารวัตรใหญ่
 • สวส. = สารวัตรสืบสวน
 • ท.ส. = นายทหารคนสนิท
 • บช.น. = กองบัญชาการตำรวจนครบาล
 • ผบ.สูงสุด = ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • บช.ภ. = กองบัญชาการตำรวจภูธร
 • ผบ.ทบ. = ผู้บัญชาการทหารบก
 • ร.ด. = รักษาดินแดง
 • ผบ.ทบ. = ผู้บัญชาการทหารบก
 • ปปป. = คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
 • ผบ.ทร. = ผู้บัญชาการทหารเรือ
 • ปปส. = คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • ผบ.ทอ. = ผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • สวป. = สารวัตรปราบปราม
 • ผบก.ป. = ผู้บังคับการกองปราบปราม
 • อส. = อาสาสมัคร
 • อ.ตร. = อธิบดีกรมตำรวจ

ชื่อย่อจังหวัด

 • กบ = กระบี่
 • กท = กรุงเทพมหานคร
 • กจ = กาญจนบุรี
 • กส = กาฬสินธุ์
 • กพ = กำแพงเพชร
 • ขก = ขอนแก่น
 • จบ = จันทบุรี
 • ฉช = ฉะเชิงเทรา
 • ชบ = ชลบุรี
 • ชน = ชัยนาท
 • ชย = ชัยภูมิ
 • ชพ = ชุมพร
 • ชร = เชียงราย
 • ชม = เชียงใหม่
 • ตง = ตรัง
 • ตร = ตราด
 • ตก = ตาก
 • นย = นครนายก
 • นฐ = นครปฐม
 • นพ = นครพนม
 • นม = นครราชสีมา
 • นศ = นครศรีธรรมราช
 • นว = นครสวรรค์
 • นบ = นนทบุรี
 • นธ = นราธิวาส
 • นน = น่าน
 • บก = บึงกาฬ
 • บร = บุรีรัมย์
 • ปท = ปทุมธานี
 • ปข = ประจวบคีรีขันธ์
 • ปจ = ปราจีนบุรี
 • ปน = ปัตตานี
 • พย = พะเยา
 • อย = พระนครศรีอยุธยา
 • พง = พังงา
 • พท = พัทลุง
 • พจ = พิจิตร
 • พล = พิษณุโลก
 • พบ = เพชรบุรี
 • พช = เพชรบูรณ์
 • พร = แพร่
 • ภก = ภูเก็ต
 • มค = มหาสารคาม
 • มห = มุกดาหาร
 • มส = แม่ฮ่องสอน
 • ยส = ยโสธร
 • ยล = ยะลา
 • รอ = ร้อยเอ็ด
 • รน = ระนอง
 • รย = ระยอง
 • รบ = ราชบุรี
 • ลบ = ลพบุรี
 • ลป = ลำปาง
 • ลพ = ลำพูน
 • ลย = เลย
 • ศก = ศรีสะเกษ
 • สน = สกลนคร
 • สข = สงขลา
 • สต = สตูล
 • สป = สมุทรปราการ
 • สส = สมุทรสงคราม
 • สค = สมุทรสาคร
 • สก = สระแก้ว
 • สบ = สระบุรี
 • สห = สิงห์บุรี
 • สท = สุโขทัย
 • สพ = สุพรรณบุรี
 • สฎ = สุราษฎร์ธานี
 • สร = สุรินทร์
 • นค = หนองคาย
 • นภ = หนองบัวลำภู
 • อท = อ่างทอง
 • อจ = อำนาจเจริญ
 • อด = อุดรธานี
 • อต = อุตรดิตถ์
 • อน = อุทัยธานี
 • อบ = อุบลราชธานี

รวม 50 อักษรย่อที่ใช้บ่อย ๆ


ลองค้นหาดู จะพบว่าจริง ๆ แล้วอักษรย่อแม้จะมีเยอะ แต่ที่เราใช้บ่อย ๆ จนบางทีเราคุ้นไปแล้วก็มี

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อักษรย่อภาษาไทย รวมชื่อย่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน สถานที่ต่าง ๆ น่ารู้"

 แท็ก