อักษรย่อ

อักษรย่อ หมวด ภ

อักษรย่อ หมวด ภ ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

รวมอักษรย่อ หมวด ภ

อักษรย่อ หมวด ภ ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ภ.
  ย่อมาจาก ภาพยนตร์
 2. ภ.
  ย่อมาจาก ตำรวจภูธร
 3. ภ.
  ย่อมาจาก ภาค
 4. ภ.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 5. ภ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภูพระวิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ
 6. ภ.ง.ด.
  ย่อมาจาก ภาษีเงินได้
 7. ภ.ง.ด.๙
  ย่อมาจาก แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ของกรมสรรพากร
 8. ภ.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ จังหวัดนครนายก
 9. ภ.ญ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จังหวัดนครปฐม
 10. ภ.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จังหวัดสกลนคร
 11. ภ.ด.
  ย่อมาจาก เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 12. ภ.ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภักดีวิทยา กรุงเทพมหานคร
 13. ภ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต
 14. ภ.ท.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา จังหวัดสกลนคร
 15. ภ.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์
 16. ภ.บ.
  ย่อมาจาก เภสัชศาสตรบัณฑิต
 17. ภ.บ.ท.๕
  ย่อมาจาก ภาษีบำรุงท้องที่
 18. ภ.ป.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
 19. ภ.ป.ร.
  ย่อมาจาก ภูมิพลอดุยเดช ปรมราชาธิราช
 20. ภ.ป.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 21. ภ.พ.
  ย่อมาจาก ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 22. ภ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภาวนาพิมณฑ์พิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
 23. ภ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
 24. ภ.ม.
  ย่อมาจาก เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
 25. ภ.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
 26. ภ.ย.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภูพระบาทวิทยา จังหวัดอุดรธานี
 27. ภ.ร.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 28. ภ.ร.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภูเรือวิทยา จังหวัดเลย
 29. ภ.ล.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภูหลวงวิทยา จังหวัดเลย
 30. ภ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
 31. ภ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม จังหวัดหนองบัวลำภู
 32. ภ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภารตวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 33. ภ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภู่วิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 34. ภ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน จังหวัดชัยภูมิ
 35. ภ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภูพานวิทยา จังหวัดอุดรธานี
 36. ภ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
 37. ภ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร
 38. ภ.ว.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
 39. ภ.ว.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม จังหวัดเลย
 40. ภ.ว.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภูซางวิทยาคม จังหวัดพะเยา
 41. ภ.ส.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค กรุงเทพมหานคร
 42. ภ.สถ.บ.
  ย่อมาจาก ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 43. ภก
  ย่อมาจาก จังหวัดภูเก็ต
 44. ภก.
  ย่อมาจาก เภสัชกร
 45. ภก
  ย่อมาจาก ภูเก็ต
 46. ภกญ.
  ย่อมาจาก เภสัชกรหญิง
 47. ภญ.
  ย่อมาจาก เภสัชกรหญิง

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อักษรย่อ หมวด ภ"

 บทความน่ารู้