ค้นเจอ 1,227 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา ส.จ., สจร., กจ., ปจ., สก.

สจ.

ย่อมาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สจ.

ย่อมาจากวัตถุเจือปนอาหาร ประเภทนำเข้า

จ.ส.

ย่อมาจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส.จ.

ย่อมาจากโรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" จังหวัดปัตตานี

ส.จ.

ย่อมาจากโรงเรียนสตรีจุลนาค กรุงเทพมหานคร

ส.จ.

ย่อมาจากโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ จังหวัดสมุทรสงคราม

สจ.

ย่อมาจากสมาชิกสภาจังหวัด

จ.ส.

ย่อมาจากโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ จังหวัดนครสวรรค์

ส.จ.

ย่อมาจากโรงเรียนสบจางวิทยา จังหวัดลำปาง

จ.จ.จ.

ย่อมาจากมหาจุฬาลงกรณ จุลจอมเกล้า

จ.จ.

ย่อมาจากจตุตถจุลจอมเกล้า

จ.ส.ต.

ย่อมาจากจ่าสิบตรี

 อักษรย่อ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ