sponsored links

ZIFT ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

ZIFT ย่อมาจาก Zygote Intra Fallopian tube Transfer ZIFT หมายถึง การรักษาภาวะมีบุตรยากในกรณีที่ไข่แล ...

Read More

ZTE ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

ZTE ย่อมาจาก Zhongxing Telecommunication Equipment Corporation ZTE หมายถึง บริษัท ZTE Corporation เ ...

Read More

ZAR ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

Zar ย่อมาจาก Zar or Rand Zar หมายถึง สกุลเงินในประเทศแอฟริกาใต้ ย่อมาจากคำว่า Zar or Rand ซึ่งสกุลห ...

Read More

Zn ย่อมาจากอะไร คืออะไร

Zn ย่อมาจาก Zinc Zn คือ ธาตุสังกะสี (Zinc) เป็นธาตุที่มีหมายเลขอะตอม 30 ใช้สัญลักษณ์ Zn จัดเป็นธาตุ ...

Read More

advertisement