sponsored links

SWE ย่อมาจากอะไร คืออะไร

SWE ย่อมาจาก Sweden หรือ ราชอาณาจักรสวีเดน SWE คือ รหัสประเทศ หรือ อักษรย่อของประเทศสวีเดน ตามมาตรฐ ...

Read More

SUI ย่อมาจากอะไร คืออะไร

SUI ย่อมาจาก Confédération Suisse หรือ Switzerland หรือ สหพันธรัฐสวิส หรือ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ SUI ...

Read More

SRB ย่อมาจากอะไร คืออะไร

SRB ย่อมาจาก Serbia หรือ สาธารณรัฐเซอร์เบีย SRB คือ รหัสประเทศ หรือ อักษรย่อของประเทศเซอร์เบีย ตามม ...

Read More

SAU ย่อมาจากอะไร คืออะไร

SAU ย่อมาจาก Saudi Arabia หรือ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย SAU คือ รหัส หรือ อักษรย่อของประเทศซาอุดิอ ...

Read More

SWAT ย่อมาจากอะไร คืออะไร

SWAT ย่อมาจาก Special Weapons And Tactics หน่วย SWAT คือ หน่วยตำรวจที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษ เพื ...

Read More

SSN ย่อมาจากอะไร คืออะไร

SSN ย่อมาจาก Space Surveillance Network หรือ เครือข่ายการเฝ้าระวังอวกาศ Space Surveillance Network ...

Read More

SFLR ย่อมาจากอะไร ใช้อย่างไร

อักษรย่อ คำเต็ม SFLR Sorry for late reply SFLR ย่อมาจาก Sorry for late reply Sorry for l ...

Read More

อักษรย่อวิทยาศาสตร์

วงการวิทยาศาสตร์เป็นอีกหนึ่งวงการที่เต็มไปด้วยอักษรย่อ เนื่องจากวงการนี้มีคำศัพท์ทางเทคนิคมากมาย ทำใ ...

Read More

SVP ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม SVP Senior Vice President SVP Surge Voltage Protector SVP Secure Vault Pa ...

Read More

SMB ย่อมาจากอะไร คืออะไร

อักษรย่อ คำเต็ม SMB Small – medium business SMB Supersonic Molecular Beam SMB San M ...

Read More

advertisement