sponsored links

สทศ. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

สทศ. ย่อมาจาก สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ คือ หน่วยงานขอ ...

Read More

ส.ห. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ส.ห. ย่อมาจาก สารวัตรทหาร สารวัตรทหาร คือ ทหารสารวัตรหรือทหารเหล่าอื่น หรือพรรคอื่น ซึ่งปฏิบัติหน้า ...

Read More

เสธ. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

เสธ. ย่อมาจาก เสนาธิการ เสนาธิการ คือ ตำแหน่งนายทหารที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการคิดอ่าน การหาข่าว การวา ...

Read More

สปน. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม สปน. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สปน. ย่อมาจาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐ ...

Read More

สวทช. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ย่อมาจาก สำนักงา ...

Read More

สช. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม สช. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมก ...

Read More

สปจ. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม สปจ. สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด สปจ. ย่อมาจาก สำนักงานการประถมศึกษาจังห ...

Read More

สปอ. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม สปอ. สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ สปอ. ย่อมาจาก สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ ...

Read More

สนพ. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม สนพ. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สนพ. ย่อมาจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงา ...

Read More

สมช. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม สมช. สภาความมั่นคงแห่งชาติ สมช. ย่อมาจาก สภาความมั่นคงแห่งชาติ สภาความมั ...

Read More

advertisement