sponsored links

ศอร. ย่อมาจากอะไร คืออะไร

ศอร. ย่อมาจาก ศูนย์อำนวยการร่วม ศูนย์อำนวยการ คือ ศูนย์บัญชาการที่ได้รวบรวมเอาเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่าง ...

Read More

ศอตช. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม ศอตช. ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ศอตช. ย่อมาจาก ศูนย์อำนวยการต ...

Read More

ศป. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม ศป. ศูนย์ไปรษณีย์ ศป. ย่อมาจาก ศูนย์ไปรษณีย์ ศูนย์ไปรษณีย์ ทำหน้าที่รวบร ...

Read More

ศาล รธน. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ศาล รธน. ย่อมาจาก ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกั ...

Read More

ศอ.บต. ย่อมาจากอะไร คืออะไร

ศอ.บต. ย่อมาจาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ห ...

Read More

ศรภ. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ศรภ. ย่อมาจาก ศูนย์รักษาความปลอดภัย หรือ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นส่ ...

Read More

ศธ. ย่อมาจากอะไร

ศธ. ย่อมาจาก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ และ ...

Read More

ศรภ. ย่อมาจากอะไร

อักษรย่อ คำเต็ม ศรภ. ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ศรภ. ย่อมาจาก ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่ ...

Read More

advertisement