sponsored links

ปธน. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ปธน. ย่อมาจาก ประธานาธิบดี ประธานาธิบดี คือ ตำแหน่งประมุขหรือผู้นำสูงสุดของประเทศ โดยที่ประธานาธิบด ...

Read More

ปณก. ย่อมาจากอะไร อยู่ที่ไหน

อักษรย่อ คำเต็ม ปณก. ที่ทำการไปรษณีย์กลาง ปณก. ย่อมาจาก ที่ทำการไปรษณีย์กลาง ที่ทำการไปร ...

Read More

ป.ป.ท. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม ป.ป.ท. สำนักงานคณะกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ป.ป.ท. ย่อมาจาก ...

Read More

ปปง. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม ปปง. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง. ย่อมาจาก สำนักงา ...

Read More

ปคบ. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม ปคบ. กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับผู้บริโภค ปคบ. ย่อมาจาก ...

Read More

ปณค. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม ปณค. ที่ทำการไปรษณีย์ชั่วคราว ปณค. ย่อมาจาก ที่ทำการไปรษณีย์ชั่วคราว ที่ ...

Read More

ปณย. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม ปณย. ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์ ปณย. ย่อมาจาก ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์ ที่ทำกา ...

Read More

ปณฝ. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม ปณฝ. ที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก ปณฝ. ย่อมาจาก ที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก ที่ทำกา ...

Read More

ปณส. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม ปณส. ที่ทำการไปรษณีย์สาขา ปณส. ย่อมาจาก ที่ทำการไปรษณีย์สาขา ที่ทำการไปร ...

Read More

ปณศ. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม ปณศ. ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์กลางจ่าย ปณศ. ย่อมาจาก ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์กลา ...

Read More

advertisement