sponsored links

นร. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

นร. ย่อมาจาก สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี คือ หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีศักดิ์เท ...

Read More

น.ส.3 ก. ย่อมาจากอะไร คืออะไร

น.ส.3 ก. ย่อมาจาก หนังสือรับรองการทำประโยชน์ออกให้กับผู้ครอบครองที่ดิน น.ส.3 ก. คือ หนังสือคำรับรอง ...

Read More

น.อ. ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

น.อ. ย่อมาจาก นาวาเอก หรือ นาวาอากาศเอก น.อ. หมายถึง ยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองบัญชาการกองทัพไทย ...

Read More

น.ต. ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

น.ต. ย่อมาจาก นาวาตรี หรือ นาวาอากาศตรี น.ต. หมายถึง ยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองบัญชาการกองทัพไทย ...

Read More

น.ญ. ย่อมาจากอะไร คืออะไร

น.ญ. ย่อมาจาก นักโทษหญิง นักโทษหญิง หรือ นักโทษเด็ดขาดหญิง คือผู้ที่ต้องคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด ...

Read More

นปข. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

นปข. ย่อมาจาก หน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขง หรือ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง หน่วยปฏิ ...

Read More

นรม. ย่อมาจากอะไร

นรม. ย่อมาจาก นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี คือตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็น 1 ใน 3 อำนา ...

Read More

น.ช. ย่อมาจากอะไร คืออะไร

น.ช. ย่อมาจาก นักโทษชาย หรือ นักโทษเด็ดขาดชาย นักโทษชาย คือผู้ที่ต้องคำพิพากษาของศาลอันเป็นที่สุดแล ...

Read More

น.สพ. ย่อมาจากอะไร

น.สพ. ย่อมาจาก นายสัตวแพทย์ นายสัตวแพทย์ (Veterinarian) คือ คนที่ทำหน้าที่รักษาสัตว์ โดยสัตว์ที่ถูก ...

Read More

นพ. ย่อมาจากอะไร

นพ. ย่อมาจาก นายแพทย์ นายแพทย์ คือ ผู้ที่ทำหน้าที่รักษาคน โดยทำการรักษาตามหลักวิชาการแพทย์ นอกจากกา ...

Read More

advertisement