sponsored links

ขส.ทร. ย่อมาจากอะไร

ขส.ทร. ย่อมาจาก กรมการขนส่งทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ อยู่ภายใต้ส่วนยุทธบริการ กองทัพเรือ มีหน้าท ...

Read More

ขรก. ย่อมาจากอะไร

ขรก. ย่อมาจาก ข้าราชการ ข้าราชการ คือ ผู้ที่ทำงานให้กับทางราชการ โดยได้รับเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ...

Read More

ขสทบ. ย่อมาจากอะไร

ขส.ทบ. ย่อมาจาก กรมการขนส่งทหารบก ขส.ทบ. คือ หน่วยงานระดับกรมของกองทัพบก ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ...

Read More

ขสมก. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม ขสมก. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก.. ย่อมาจาก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ...

Read More

advertisement