sponsored links

กนข. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

กนข. ย่อมาจาก คณะกรรมการนโยบายข้าว คณะกรรมการนโยบายข้าว คือคณะกรรมการชุดหนึ่ง ซึ่งถูกตั้งขึ้นตามประ ...

Read More

กบง. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

กบง. ย่อมาจาก คณะกรรการบริหารนโยบายพลังงาน คณะกรรการบริหารนโยบายพลังงาน คือ คณะกรรมการชุดหนึ่งที่ตั ...

Read More

ก.อ. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม ก.อ. คณะกรรมการข้าราชการอัยการ ก.อ. ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการอัยการ ค ...

Read More

ก.ว. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม ก.ว. คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ก.ว. ย่อมาจาก คณะกรรมการควบ ...

Read More

กรอ. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม กรอ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรอ. คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทา ...

Read More

กรส. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม กรส. กลุ่มแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กรส. ย่อมาจาก กลุ่มแรงงานรัฐวิสาหกิจส ...

Read More

กปส. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม กปส. กรมประชาสัมพันธ์ กปส. ย่อมาจาก กรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เป ...

Read More

กสส. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม กสส. คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ กสส. ย่อมาจาก คณะกรรมการส ...

Read More

กวช. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม กวช. คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กวช. ย่อมาจาก คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ...

Read More

กทท. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

อักษรย่อ คำเต็ม กทท. การท่าเรือแห่งประเทศไทย กทท. ย่อมาจาก การท่าเรือแห่งประเทศไทย การท่ ...

Read More

advertisement