1 ปต. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

1 ปต.

ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปโตรฉบับที่หนึ่ง

หมายเหตุ (พระคริสตธรรมใหม่)

 ภาพประกอบ

  • 1 ปต. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ 1 ปต. ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปโตรฉบับที่หนึ่ง หมายเหตุ (พระคริสตธรรมใหม่)

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

1 ทธ. 2 ปต. คปต. ต.ป. ต.ป.ส. ต.อ.ป. ท.ต.ป.1 ทตป.1 ป.ต. ป.ต.น. ปตถ. สปต.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "1 ปต."

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"