รมต. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

รมต.

ย่อมาจาก รัฐมนตรี

หมายเหตุ (เดิมใช้ ร.ม.ต.)

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย รมต.

  1. รัฐมนตรี หมายถึง [รัดถะมนตฺรี] น. ผู้เป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรีหรือคณะรัฐบาล รับผิดชอบร่วมกับคณะรัฐมนตรีในนโยบายทั่วไปของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน, ถ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือทบวง ก็เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในกระทรวงหรือทบวงที่ตนว่าการ และรับผิดชอบในการบริหารราชการกระทรวงหรือทบวงนั้นด้วยอีกฐานะหนึ่ง; (โบ) ที่ปรึกษาราชการบ้านเมืองในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์.

 ภาพประกอบ

  • รมต. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ รมต. ย่อมาจาก รัฐมนตรี หมายเหตุ (เดิมใช้ ร.ม.ต.)

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ครม. ต. ต.ต. นรม. ร.ต.ท. ร.ต.อ. รจล. รป.บ. รม. รมช. รมน. รมว.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "รมต."

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"