มว., ม.ว. ย่อมาจากอะไร?

อักษรย่อ มว., ม.ว.

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

อักษรย่อ

มว.

ย่อมาจาก หมวด

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย มว.

 1. หมวด หมายถึง [หฺมวด] น. กลุ่มที่ประกอบด้วยหลายหมู่ เช่น หมวดหนังสือ วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยหมู่หนังสือเคมี หมู่หนังสือฟิสิกส์ เป็นต้น; กำลังพลของทหาร ตำรวจ เป็นต้น มีจำนวนไม่เกิน ๔ หมู่ มีหัวหน้าเรียกว่า ผู้บังคับหมวด หรือทั่ว ๆ ไปเรียกว่า ผู้หมวด, ถ้าเป็นทหารบกหรือตำรวจจะต้องมียศเป็นร้อยตรี ร้อยโท หรือร้อยตำรวจตรี ร้อยตำรวจโท, ถ้าเป็นทหารเรือหรือทหารอากาศจะต้องมียศเป็นเรือตรี เรือโท; เรียกสิ่งที่ขมวดไว้เป็นจุกเดียวกัน.

อักษรย่อ

ม.ว.

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา จังหวัดชุมพร

ย่อมาจาก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์

ย่อมาจาก โรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา

ย่อมาจาก โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

ย่อมาจาก โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ย่อมาจาก โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ย่อมาจาก โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี

ย่อมาจาก โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา

ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองด้งวิทยา จังหวัดสุโขทัย

ย่อมาจาก โรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร จังหวัดน่าน

ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองบัววิทยา จังหวัดสุรินทร์

ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม จังหวัดแพร่

ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

ย่อมาจาก โรงเรียนเมธีชุนหะวัณวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม

ย่อมาจาก โรงเรียนเมตตาวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์

ย่อมาจาก โรงเรียนแม่ตืนวิทยา จังหวัดลำพูน

ย่อมาจาก โรงเรียนแม่ลานวิทยา จังหวัดปัตตานี

ย่อมาจาก โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี

ย่อมาจาก โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จังหวัดมุกดาหาร

ย่อมาจาก โรงเรียนแม่ทะวิทยา จังหวัดลำปาง

ย่อมาจาก โรงเรียนมะค่าวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

 ภาพประกอบ

 • มว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ มว. ย่อมาจาก หมวด
 • มว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา จังหวัดชุมพร หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • มว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • มว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • มว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • มว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • มว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • มว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • มว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • มว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • มว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • มว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองด้งวิทยา จังหวัดสุโขทัย หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • มว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • มว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • มว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร จังหวัดน่าน หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • มว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองบัววิทยา จังหวัดสุรินทร์ หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • มว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม จังหวัดแพร่ หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • มว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • มว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนเมธีชุนหะวัณวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • มว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนเมตตาวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์ หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • มว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนแม่ตืนวิทยา จังหวัดลำพูน หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • มว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนแม่ลานวิทยา จังหวัดปัตตานี หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • มว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • มว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จังหวัดมุกดาหาร หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • มว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนแม่ทะวิทยา จังหวัดลำปาง หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • มว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ม.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนมะค่าวิทยา จังหวัดนครราชสีมา หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ม. ม.อ.ปัตตานี มก. มค มธก. มพด. มม. มยช. มล. มิ.ย. มี.ค.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "มว."

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"