ม. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

ม.

ย่อมาจาก หมู่บ้าน

Posted on by Admin

ย่อมาจาก เมตร

Posted on by Admin

ย่อมาจาก มัธยมศึกษา

Posted on by Admin

ย่อมาจาก มหาวิทยาลัย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย หมู่บ้าน หมายถึง:

  1. (กฎ) น. ท้องที่ที่รวมบ้านหลายบ้านให้อยู่ในความปกครองอันเดียวกัน และมีประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครอง.

พจนานุกรมไทย เมตร หมายถึง:

  1. [เมด] น. หน่วยวัดความยาวอย่างหนึ่งตามวิธีเมตริก กําหนดเทียบเท่ากับ ๑๐๐ เซนติเมตร หรือ ๒ ศอก. (ฝ. mètre).

พจนานุกรมไทย มัธยมศึกษา หมายถึง:

  1. [มัดทะยมมะ-, มัดทะยม-] น. การศึกษาระหว่างประถมศึกษากับอุดมศึกษา.

พจนานุกรมไทย มหาวิทยาลัย หมายถึง:

  1. [มะหาวิดทะยาไล] น. สถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชา หรือหลายกลุ่มสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษา รวมทั้งดําเนินการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ.

 ภาพประกอบ

  • ม.
  • ม.
  • ม.
  • ม.

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ม. ย่อมาจาก?"

 อักษรย่อ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"