นส.นฉพ. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

นส.นฉพ.

การศึกษา

ย่อมาจาก นิสิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์/นิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

หมายเหตุ ผู้ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปัจจุบันใช้กับนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ภาพประกอบ

  • นส.นฉพ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ นส.นฉพ. ย่อมาจาก นิสิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์/นิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หมายเหตุ ผู้ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปัจจุบันใช้กับนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมวด การศึกษา หมวด การศึกษา

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ฉ.น. ฉ.พ. ฉ.พ.๔๘ น.ฉ. น.ด. น.พ. น.พ.ส. นฉพ. นสพ., น.ส.พ. พ.น.ส. ส.น.พ. สพฉ.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "นส.นฉพ."

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"