น.พ., นพ., นพ ย่อมาจากอะไร?

อักษรย่อ น.พ., นพ., นพ

ดูเนื้อหาของทั้ง 3 คำ ตามด้านล่าง

อักษรย่อ

น.พ.

ย่อมาจาก นายแพทย์

หมายเหตุ (ปัจจุบันใช้ นพ.)

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี

ย่อมาจาก โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

ย่อมาจาก โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ย่อมาจาก โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม จังหวัดราชบุรี

ย่อมาจาก โรงเรียนนายายอามพิทยาคม จังหวัดจันทบุรี

ย่อมาจาก โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู

ย่อมาจาก โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา จังหวัดบึงกาฬ

ย่อมาจาก โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ

ย่อมาจาก โรงเรียนหนองพระพิทยา จังหวัดพิษณุโลก

ย่อมาจาก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม

ย่อมาจาก โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ จังหวัดยะลา

ย่อมาจาก โรงเรียนหนองโพพิทยา จังหวัดนครสวรรค์

ย่อมาจาก โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม จังหวัดยโสธร

ย่อมาจาก โรงเรียนนาจิกพิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ย่อมาจาก โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์

ย่อมาจาก โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี

ย่อมาจาก โรงเรียนหนองกองพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

ย่อมาจาก โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จังหวัดน่าน

ย่อมาจาก โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จังหวัดตาก

ย่อมาจาก โรงเรียนเนินพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

ย่อมาจาก โรงเรียนนาดีพิทยาคม จังหวัดหนองคาย

ย่อมาจาก โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

ย่อมาจาก โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

ย่อมาจาก โรงเรียนหนองบุนนากพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

อักษรย่อ

นพ.

ย่อมาจาก นายแพทย์

หมายเหตุ (เดิมใช้ น.พ.)

อักษรย่อ

นพ

ย่อมาจาก จังหวัดนครพนม

ชื่อย่อจังหวัด

ย่อมาจาก นครพนม

 ภาพประกอบ

 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น.พ. ย่อมาจาก นายแพทย์ หมายเหตุ (ปัจจุบันใช้ นพ.)
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ นพ. ย่อมาจาก นายแพทย์ หมายเหตุ (เดิมใช้ น.พ.)
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ นพ ย่อมาจาก จังหวัดนครพนม
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม จังหวัดราชบุรี หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนนายายอามพิทยาคม จังหวัดจันทบุรี หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา จังหวัดบึงกาฬ หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนหนองพระพิทยา จังหวัดพิษณุโลก หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ จังหวัดยะลา หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนหนองโพพิทยา จังหวัดนครสวรรค์ หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม จังหวัดยโสธร หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนนาจิกพิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนหนองกองพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จังหวัดน่าน หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จังหวัดตาก หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนเนินพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนนาดีพิทยาคม จังหวัดหนองคาย หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา จังหวัดอุบลราชธานี หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม จังหวัดพิจิตร หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น.พ. ย่อมาจาก โรงเรียนหนองบุนนากพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
 • น.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ นพ ย่อมาจาก นครพนม หมวด ชื่อย่อจังหวัด หมวด ชื่อย่อจังหวัด

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

น.ด. น.ม. น.ร. น.ส. น.สพ. นย. นรจ. นศ.บ. นอภ. พ.น. พ.น.พ. พ.พ.น.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "น.พ."

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"