sponsored links

IATA ย่อมาจากอะไร คืออะไร

IATA ย่อมาจาก International Air Transport Association หรือ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

IATA ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2488 ที่กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยการขนส่งทางอากาศ และถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีสมาชิกรวมกันมากว่า 100 สายการบิน รวมถึงสายการบินไทยด้วย

IATA มีหน้าที่ดังนี้

– สนับสนุนการบินพาณิชย์และร่างกฎระเบียบต่าง ๆ ของการขนส่งทางอากาศ
– ส่งเสริมด้านความปลอดภัย และการขนส่งทางอากาศอย่างประหยัด
– อำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า เชื่อมโยงกันโดยถือตั๋วใบเดียวด้วยคุณภาพเท่าเทียมกัน
– ศึกษา และหาทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน
– กำหนดนโยบายเรื่องตั๋วโดยสาร ให้เป็นมาตรฐานทั้งในด้านราคา การชั่งน้ำหนัก การตรวจสอบสัมภาระ และการดูแลเอกสาร ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
– ออก Tag Code สำหรับสายการบินทั่วโลก

Sponsored Links