sponsored links

Gbps ย่อมาจากอะไร คืออะไร

Gbps ย่อมาจาก Gigabit per second

Gbps คือความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ระดับหนึ่งพันล้านบิตต่อวินาที (ยิ่งมากยิ่งดี ยิ่งมากยิ่งเร็ว) เช่นเราใช้อินเตอร์เน็ตความเร็ว 1 Gbps ก็จะมีความเร็วมากกว่าอินเตอร์เน็ตความเร็ว 50 Mbps อยู่ถึง 20 เท่า เป็นต้น

การเทียบระดับความเร็วในการรับส่งข้อมูลมีดังนี้
– Kbps = Killo bits per seconds
– Mbps = Mega bits per seconds (Mbps = 1,000 Kbps)
– Gbps = Giga bits per seconds (Gbps = 1,000 Mbps)
– Tbps = Tera bits per seconds (Tbps = 1,000 Gbps)

Sponsored Links