คำในภาษาไทย

โทรศัพท์

คำย่อคือโทร.

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โทรศัพท์ หมายถึง:

  1. น. ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลโดยใช้สายตัวนําโยงติดต่อถึงกัน และอาศัยอํานาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักสําคัญ. (อ. telephone), คำว่าโทรศัพท์ที่อยู่หน้าหมายเลขโทรศัพท์มักเขียนย่อว่า โทร. ออกเสียงว่า [โท]. (ปาก) ก. พูดติดต่อกันทางโทรศัพท์.

ภาพประกอบ

  • โทรศัพท์

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"