คำในภาษาไทย

หนังสือพิมพ์

คำย่อคือนสพ., น.ส.พ.

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย หนังสือพิมพ์ หมายถึง:

  1. น. สิ่งพิมพ์ข่าวและความเห็นเป็นต้นเสนอประชาชน ตามปรกติออกเป็นรายวัน; (กฎ) สิ่งพิมพ์ซึ่งมีชื่อจ่าหน้าเช่นเดียวกัน และออกหรือเจตนาจะออกตามลําดับเรื่อยไป มีกําหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตาม มีข้อความต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ตาม.

ภาพประกอบ

  • หนังสือพิมพ์

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"