คำในภาษาไทย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

คำย่อคือพมจ.

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"