คำในภาษาไทย

รัฐมนตรี

คำย่อคือรมต.

หมายเหตุ(เดิมใช้ ร.ม.ต.)

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย รัฐมนตรี หมายถึง:

  1. [รัดถะมนตฺรี] น. ผู้เป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรีหรือคณะรัฐบาล รับผิดชอบร่วมกับคณะรัฐมนตรีในนโยบายทั่วไปของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน, ถ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือทบวง ก็เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในกระทรวงหรือทบวงที่ตนว่าการ และรับผิดชอบในการบริหารราชการกระทรวงหรือทบวงนั้นด้วยอีกฐานะหนึ่ง; (โบ) ที่ปรึกษาราชการบ้านเมืองในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์.

ภาพประกอบ

  • รัฐมนตรี

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"