คำในภาษาไทย

พระราชบัญญัติ

คำย่อคือพ.ร.บ.

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย พระราชบัญญัติ หมายถึง:

  1. (กฎ) น. บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา.

ภาพประกอบ

  • พระราชบัญญัติ

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"