อักษรย่อ

นส.นฉพ.

ย่อมาจากนิสิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์/นิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

หมายเหตุผู้ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปัจจุบันใช้กับนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมวดการศึกษา

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "นส.นฉพ."

  • นส.นฉพ.

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"