คำในภาษาไทย

คณะรัฐมนตรี

คำย่อคือครม.

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย คณะรัฐมนตรี หมายถึง:

  1. (กฎ) น. คณะบุคคลซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อทําหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน.

ภาพประกอบ

  • คณะรัฐมนตรี

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"