ก.ท.

[อักษรย่อ]
 • Definition by

  AAdmin

  นิยมที่สุด

  July 19, 2015

  ย่อมาจาก

  คณะกรรมการพนักงานเทศบาล

 • Definition by

  AAdmin

  2

  July 19, 2015

  ย่อมาจาก

  ก่อนเที่ยง เทียบได้กับ a.m.

กท

[อักษรย่อ]
 • Definition by

  AAdmin

  อักษรย่อ

  July 19, 2015

  ย่อมาจาก

  กรุงเทพมหานคร

  หมายเหตุ

  (เลิกใช้)

 • Definition by

  AAdmin

  อักษรย่อ

  August 03, 2020

  ย่อมาจาก

  กรุงเทพมหานคร

  หมวด

  ชื่อย่อจังหวัด

กท.

[อักษรย่อ]
 • Definition by

  AAdmin

  อักษรย่อ

  July 19, 2015

  ย่อมาจาก

  จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย

  หมายเหตุ

  (พระคริสตธรรมใหม่)

ก.ท

[อักษรย่อ]
 • Definition by

  AAdmin

  อักษรย่อ

  November 10, 2020

  ย่อมาจาก

  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

  หมวด

  ชื่อโรงเรียน