ก.จ.

[อักษรย่อ]
 • Definition by

  AAdmin

  อักษรย่อ

  July 19, 2015

  ย่อมาจาก

  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 • Definition by

  AAdmin

  นิยมที่สุด

  November 10, 2020

  ย่อมาจาก

  โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย จังหวัดสงขลา

  หมวด

  ชื่อโรงเรียน

 • Definition by

  AAdmin

  2

  November 10, 2020

  ย่อมาจาก

  โรงเรียนกวางโจนศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

  หมวด

  ชื่อโรงเรียน

 • Definition by

  AAdmin

  3

  November 10, 2020

  ย่อมาจาก

  โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

  หมวด

  ชื่อโรงเรียน

 • Definition by

  AAdmin

  4

  November 10, 2020

  ย่อมาจาก

  โรงเรียนกู่จานวิทยาคม จังหวัดยโสธร

  หมวด

  ชื่อโรงเรียน

 • Definition by

  AAdmin

  5

  November 10, 2020

  ย่อมาจาก

  โรงเรียนกบินทร์จริยาคม จังหวัดปราจีนบรี

  หมวด

  ชื่อโรงเรียน

กจ.

[อักษรย่อ]
 • Definition by

  AAdmin

  นิยมที่สุด

  July 19, 2015

  ย่อมาจาก

  กิจการของอัครทูต

  หมายเหตุ

  (พระคริสตธรรมใหม่)

 • Definition by

  AAdmin

  2

  July 19, 2015

  ย่อมาจาก

  กองการเจ้าหน้าที่

กจ

[อักษรย่อ]
 • Definition by

  AAdmin

  อักษรย่อ

  July 19, 2015

  ย่อมาจาก

  จังหวัดกาญจนบุรี

 • Definition by

  AAdmin

  อักษรย่อ

  August 03, 2020

  ย่อมาจาก

  กาญจนบุรี

  หมวด

  ชื่อย่อจังหวัด