sponsored links

ช.พ.ค. ย่อมาจากอะไร คืออะไร

ช.พ.ค. ย่อมาจาก โครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปณกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคคลากรทางการศึกษา ช.พ ...

Read More

ศอร. ย่อมาจากอะไร คืออะไร

ศอร. ย่อมาจาก ศูนย์อำนวยการร่วม ศูนย์อำนวยการ คือ ศูนย์บัญชาการที่ได้รวบรวมเอาเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่าง ...

Read More

ทปอ. ย่อมาจากอะไร คืออะไร

ทปอ. ย่อมาจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คือ องค์กรอิสระแห่งหน ...

Read More

ทว. ย่อมาจากอะไร ทำหน้ที่อะไร

ทว. ย่อมาจาก กองทะเบียนประวัติอาชญากร กองทะเบียนประวัติอาชญากร คือ หน่วยงานราชการระดับกองบังคับการ ...

Read More

พฐ. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

พฐ. ย่อมาจาก กองพิสูจน์หลักฐาน กองพิสูจน์หลักฐาน คือ หน่วยงานกองบังคับการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนก ...

Read More

นร. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

นร. ย่อมาจาก สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี คือ หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีศักดิ์เท ...

Read More

ฌกส. ย่อมาจากอะไร คืออะไร

ฌกส. ย่อมาจาก ฌาปนกิจสงเคราะห์ ฌาปนกิจสงเคราะห์ คือ นิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติฌาปนกิจสงเ ...

Read More

กนข. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

กนข. ย่อมาจาก คณะกรรมการนโยบายข้าว คณะกรรมการนโยบายข้าว คือคณะกรรมการชุดหนึ่ง ซึ่งถูกตั้งขึ้นตามประ ...

Read More

พอ.สว. ย่อมาจากอะไร ทำงานด้านไหน

พอ.สว. ย่อมาจาก มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา ...

Read More

พม. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

พม. ย่อมาจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ...

Read More

advertisement