sponsored links

AMATA ย่อมาจากอะไร

AMATA คือ รหัส หรือ อักษย่อหลักทรัพย์ของ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีรายละเอียดของหุ ...

Read More

ดย.ทร. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ดย.ทร. ย่อมาจาก กองดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดของฐานทัพเรือกร ...

Read More

บก.ภ.จว. ย่อมาจากอะไร คืออะไร

บก.ภ.จว. ย่อมาจาก กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด คือหน่วยงานราชการระดับก ...

Read More

บช.ทท. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

บช.ทท. ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว คือ หน่วยงานราชการระดับกองบัญ ...

Read More

บช.ปส. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

บช.ปส. ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด คือ หน่วยงานราชกา ...

Read More

บช.ส. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

บช.ส. ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจสันติบาล คือ หน่วยงานราชการระดับกองบัญชาการ ...

Read More

บช.ก. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

บช.ก. ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  คือ หน่วยงานราชการระดับกองบัญ ...

Read More

บก.น.9 ย่อมาจากอะไร รับผิดชอบพื้นที่ไหนบ้าง

บก.น.9 ย่อมาจาก กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 คือหน่วยงานราชการระดับกองบังคับ ...

Read More

บก.น.8 ย่อมาจากอะไร รับผิดชอบพื้นที่ไหนบ้าง

บก.น.8 ย่อมาจาก กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 คือหน่วยงานราชการระดับกองบังคับ ...

Read More

บก.น.7 ย่อมาจากอะไร รับผิดชอบพื้นที่ไหนบ้าง

บก.น.7 ย่อมาจาก กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 คือหน่วยงานราชการระดับกองบังคับ ...

Read More

advertisement