sponsored links

อักษรย่อสกุลเงินทั่วโลก

สกุลเงินในโลกนี้มีมากกว่า 100 สกุลเงิน และทุกสกุลเงินมีอักษรย่อเป้นของตัวเองเพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสา ...

Read More

CNY ย่อมาจากอะไร

CNY ย่อมาจาก Chinese Yuan หรือ Renminbi (RMB) CNY หรือ RMB คือสกุลเงินอย่างเป็นทางการของประเทศสาธาร ...

Read More

KRW ย่อมาจากอะไร

KRW ย่อมาจาก South Korean Won South Korean Won หรือ Korean Won คือสกุลเงินอย่างเป็นทางการของประเทศเ ...

Read More

NZD ย่อมาจากอะไร

NZD จ่อมาจาก New Zealand dollar New Zealand dollar คือสกุลเงินอย่างเป็นทางการของประเทศนิวซีแลนด์ รว ...

Read More

HKD ย่อมาจากอะไร

HKD ย่อมาจาก Hong Kong dollar Hong Kong dollar คือสกุลเงินอย่างเป็นทางการของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและ ...

Read More

AUD ย่อมาจากอะไร

AUD ย่อมาจาก Australian dollar Australian dollar คือสกุลเงินอย่างเป็นทางการของเครือรัฐออสเตรเลีย รว ...

Read More

LAK ย่อมาจากอะไร คืออะไร

LAK ย่อมาจาก Lao Kip หรือ เงินกีบ LAK หรือ กีบ คือสกุลเงินอย่างเป็นทางการของประเทศสาธารณรัฐประชาธิป ...

Read More

THB ย่อมาจากอะไร

THB ย่อมาจาก Thai Baht หรือ เงินบาท THB หรือ เงินบาท คือสกุลเงินอย่างเป็นทางการของประเทศไทย ซึ่งสาม ...

Read More

AED ย่อมาจากอะไร

AED ย่อมาจาก Automated External Defibrillator หรือ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED หมายถึง ...

Read More

USD ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

USD ย่อมาจาก United States Dollar USD หมายถึง ดอลลาร์สหรัฐ (United States Dollar) เป็นค่าสกุลเงินขอ ...

Read More

advertisement