สพฐ. ย่อมาจากอะไร?

สพฐ. ย่อมาจากอะไร?
สพฐ. ย่อมาจากอะไร?

สพฐ. ย่อมาจากอะไร

สพฐ. ย่อมาจาก "สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

สพฐ. มีหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล

 

สพฐ. ภาษาอังกฤษ?

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ภาษาอังกฤษคือ "Office of the Basic Education Commission" ย่อว่า "OBEC"

เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหัวหน้าส่วนราชการและขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 ซึ่งเป็นผลจากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับโครงสร้างการบริหารราชการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

 รู้หรือไม่?

  1. สพฐ. ย่อมาจาก?

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. สพฐ. ภาษาอังกฤษคือ?

    สพฐ. ภาษาอังกฤษคือ "OBEC"

  3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาษาอังกฤษคือ?

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาษาอังกฤษคือ "Office of the Basic Education Commission"


ความคิดเห็นในหัวข้อ "สพฐ. ย่อมาจากอะไร?"

 บทความยอดนิยม