บทความน่ารู้

สพฐ. ย่อมาจากอะไร?

สพฐ. ย่อมาจาก "สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

สพฐ. ย่อมาจากอะไร

สพฐ. ย่อมาจาก "สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

สพฐ. มีหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล

 

สพฐ. ภาษาอังกฤษ?

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ภาษาอังกฤษคือ "Office of the Basic Education Commission" ย่อว่า "OBEC"

เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหัวหน้าส่วนราชการและขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 ซึ่งเป็นผลจากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับโครงสร้างการบริหารราชการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

 รู้หรือไม่?

  1. สพฐ. ย่อมาจาก?

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. สพฐ. ภาษาอังกฤษคือ?

    สพฐ. ภาษาอังกฤษคือ "OBEC"

  3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาษาอังกฤษคือ?

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาษาอังกฤษคือ "Office of the Basic Education Commission" หมวดหมู่ อักษรย่อ
 แท็ก สพฐ
ชอบเนื้อหาชุดนี้ กดให้คะแนน 5 ดาวกับเราได้เลยจ้า

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สพฐ. ย่อมาจากอะไร?"

 บทความยอดนิยม