ดร. ย่อมาจากอะไร?

ดร. ย่อมาจากอะไร?
ดร. ย่อมาจากอะไร?

ดร. ย่อมาจากอะไร?

ดร. ย่อมาจาก "ดอกเตอร์"

มาจาก Dr. ที่ย่อมาจาก Doctor อีกที

*ในประเทศไทย "ดอกเตอร์" ไม่ได้รับการรับรองจากราชการ และราชบัณฑิตยสถานยังไม่ได้ให้ความหมาย "ดอกเตอร์" ไม่สามารถใช้ในทะเบียนราษฎรและในหนังสือราชการได้ ต่างจากตำแหน่งทางวิชาการ อาทิ ผศ., รศ. และ ศ. ที่ใช้ในหนังสือราชการได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 แต่ยังไม่ให้ใช้ในทะเบียนราษฎร อย่างไรก็ตาม มีการใช้ "ดอกเตอร์" และตัวย่อ ดร. เป็นคำนำหน้านามอย่างกว้าง เพื่อยกยอเกียรติคุณของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

 

รากศัพท์ของ ดร.

เลียนมาจากภาษาอังกฤษ Dr ซึ่งย่อมาจาก doctor

 รู้หรือไม่?

  1. ดร. ย่อมาจากอะไร?

    ดร. ย่อมาจาก "ดอกเตอร์"

  2. ดร. ภาษาอังกฤษ?

    ดร. ภาษาอังกฤษคือ Dr.


ความคิดเห็นในหัวข้อ "ดร. ย่อมาจากอะไร?"

 บทความที่เกี่ยวข้อง

 บทความยอดนิยม