sponsored links

2.5G ย่อมาจากอะไร คืออะไร

2.5G ย่อมาจาก 2.5 Generation of mobile telephone system

2.5G คือการสื่อสารไร้สาย หรือระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เราสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตในการรับส่งข้องความ, E-mail หรือแม้แต่ใช้งานเว็บไซต์ โดยผ่านเทคโนโลยี GPRS และ Edge ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของการสื่อสารไร้สายแบบเต็มรูปแบบก่อนที่จะพัฒนามาเป็นระบบ 3G, 4G และ 5G แบบในปัจจุบัน

Sponsored Links