sponsored links

สพฉ. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

สพฉ. ย่อมาจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ คือ องค์กรของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถือกำนิดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551 ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินปี พุทธศักราช 2551

สพฉ. ทำหน้าที่บริหารจัดการและประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความก้าวหน้าและครอบคลุมทั่วประเทศ

Sponsored Links