sponsored links

วปอ. ย่อมาจากอะไร

วปอ. ย่อมาจาก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยระดับสูงสังกัดกระทรวงกลาโหม โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อประศาสน์วิทยาการด้านการป้องกันราชอาณาจักรให้แก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทั้ง ฝ่ายทหาร และฝ่ายพลเรือน เพื่อให้เกิดความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกันในอันที่จะต้องป้องกัน ต่อสู้ การจัด สรรพกำลัง การปกครอง และการรักษา ความสงบของประเทศ โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก (วปอ. รุ่นที่ 1) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2498

Sponsored Links