sponsored links

ผวจ. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ผวจ. ย่อมาจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ข้าราชการระดับ 10 (นักปกครองระดับสูง) สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าบังคับบัญชาข้าราชการในจังหวัด และรับผิดชอบการบริหารราชการจังหวัด ดูแลทุกข์สุขของประชสชนในจังหวัดที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงการสะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ไปยังส่วนกลาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดของไทย แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง ปัจจุบันมีเพียงกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่มีการเลือกผู้ว่าราชการจังหวัด
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้ง จังหวัดอื่นทั้งหมดที่นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร จะได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี โดยการเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

Sponsored Links