sponsored links

XD ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

XD ย่อมาจาก Exclude Dividend

XD หมายถึง เครื่องหมายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้เตือน ผู้ลงทุนว่าหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ผู้ซื้อหุ้นจะไม่ได้รับเงินปันผลที่ประกาศจ่ายในงวดนั้น เพราะหากหุ้นตัวใดที่มีการขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วนั้น จะต้องทำการปรับต้นทุนราคาลงเพื่อให้ราคาต่อหุ้นในอดีตเท่ากับราคาปัจจุบันเสมอ เพราะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในการทดสอบความแม่นยำของ Indicator และการทำ Back test ในกราฟ

Sponsored Links