sponsored links

XA ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

XA ย่อมาจาก Exclude All

XA หมายถึง เครื่องหมายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้เตือน ผู้ลงทุนว่าหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XA ผู้ซื้อหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิใด ๆ ที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น ทั้งการรับเงินปันผล ดอกเบี้ย และสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่ที่ประกาศจ่าย และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ๆ ดังนั้นหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XA จึงเหมือนกับหุ้นที่มีเครื่องหมาย XD รวมกับ XR หรือ XI รวมกับ XR ซึ่งหากต้องการได้รับสิทธิทั้งหมด นักลงทุนจะต้องซื้อหุ้นก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมาย XA โดยปกติแล้วการขึ้นเครื่องหมาย XA จะขึ้นก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 3 วันทำการ

Sponsored Links