sponsored links

QTY ย่อมาจากอะไร

QTY ย่อมาจาก Quantity QTY หมายถึง Quantity แปลว่า ปริมาณ QTY หมายถึง ปริมาณของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่บอ ...

Read More

QC ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

QC ย่อมาจาก Quality Control QC หมายถึง การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็นการควบคุมดูแลกิจกรรมต่า ...

Read More

QMR ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

QMR ย่อมาจาก Quality Management Representative QMR (Quality Management Representative) หมายถึง บุคคล ...

Read More

QE3 ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

QE3 ย่อมาจาก Quantitative Easing 3 QE3 (Quantitative Easing 3) หมายถึง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาค ...

Read More

QE ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

QE ย่อมาจาก Quantitative Easing QE (Quantitative Easing) หมายถึง มาตรการผ่อนคลายในเชิงปริมาณทางการเง ...

Read More

QS ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

QS ย่อมาจาก Quality System Requirement QS (Quality System Requirement) หมายถึง มาตรฐานระบบคุณภาพที่พ ...

Read More

Q.D ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

Q.D ย่อมาจาก Quartile Deviation Q.D หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ (Quartile Deviation) เป็นค่าที่ใช้ใ ...

Read More

QCC ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

QCC ย่อมาจาก Quality Control Circle QCC หมายถึง การบริหารโดยการควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle) ...

Read More

QR Code ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

QR Code ย่อมาจาก Quick Response Code QR Code หมายถึง บาร์โค้ดแบบ 2 มิติ เป็นบาร์โค้ดที่ถูกพัฒนาบริษั ...

Read More

Q10 ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

Q10 ย่อมาจาก Coenzyme Q10 Q10 หมายถึง โคเอนไซม์ คิวเทน (Coenzyme Q10) เป็นสารที่ร่างกายสามารถสร้างขึ ...

Read More

advertisement