sponsored links

LAK ย่อมาจากอะไร คืออะไร

LAK ย่อมาจาก Lao Kip หรือ เงินกีบ LAK หรือ กีบ คือสกุลเงินอย่างเป็นทางการของประเทศสาธารณรัฐประชาธิป ...

Read More

LHC ย่อมาจากอะไร

LHC ย่อมาจาก Large Hadron Collider หรือ เครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ Large Hadron Collider คือเครื่องเ ...

Read More

Ly ย่อมาจากอะไร

Ly ย่อมาจาก Light Year Light year หรือปีแสง คือหน่วยวัดระยะทางที่นิยมใช้สเกลขนาดใหญ่มาก ๆ เช่นกาแล็ ...

Read More

LOL ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

LOL ย่อมาจาก Laughing Out Loud LOL หมายถึง ศัพท์แสลงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในยูสเน็ต ต่อมากลายเป็นที ...

Read More

Ltd. ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

Ltd. ย่อมาจาก Limited Company Ltd. หมายถึง บริษัทจำกัดซึ่งเป็นองค์การธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นด้วยการลงท ...

Read More

LMP ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

LMP ย่อมาจาก Last Menstrual Period LMP หมายถึง ประจำเดือนครั้งสุดท้าย (Last Menstrual Period) หรืออ ...

Read More

LBS ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

LBS ย่อมาจาก Location Based Service LBS หมายถึง การให้บริการด้านตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Location Base ...

Read More

LCD ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

LCD ย่อมาจาก Liquid Crystal Display LCD หมายถึง เทคโนโลยีจอภาพที่ใช้แสงจากหลอดไฟหลังจอภาพ (Black Li ...

Read More

LTE ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

LTE ย่อมาจาก Long Term Evolution LTE หมายถึง Long Term Evolution เป็นชื่อของโครงการระบบสื่อสารโทรศั ...

Read More

LTF ย่อมาจากอะไร กองทุนรวม LTF หมายถึงอะไร

LTF ย่อมาจาก Long Term Equity Fund LTF หมายถึง กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  เป็นกองทุนชนิดพิเศษที่ให้สิทธิ ...

Read More

advertisement