sponsored links

Kg. ย่อมาจากอะไร

Kg. ย่อมาจาก Kilogram Kg. คือ มาตราวัดน้ำหนักในระบบเมตริก ซึ่งกำหนดให้น้ำหนัก 1,000 กรัม (g.) มีค่า ...

Read More

KGB ย่อมาจากอะไร

KGB ย่อมาจาก Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti KGB คือหน่วยราชการลับของรัสเซีย ถือได้ว่าเป็นคู่ป ...

Read More

KYT ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

KYT ย่อมาจาก Kiken Yoshi Training KYT หมายถึง การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT เป็นเทคนิคที่คิ ...

Read More

KPN ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

KPN ย่อมาจาก Kasem and Porntip Narongdeach KPN หมายถึง รายการประกวดร้องเพลงเดิมเป็นรายการประกวดร้องเ ...

Read More

KM ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

KM ย่อมาจาก Knowledge Management KM หมายถึง การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปัจจุบันหลายองค์ ...

Read More

KMUTT ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

KMUTT ย่อมาจาก King Mongkut’s University of Technology Thonburi KMUTT หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโน ...

Read More

KPA ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

KPA ย่อมาจาก Knowledge Practice Attitude KPA หมายถึง เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด ...

Read More

Kbps ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

Kbps ย่อมาจาก Kilobit Per Second Kbps หมายถึง หน่วยวัดความเร็วในการรับ – ส่งข้อมูลต่อวินาที ซึ ...

Read More

KB ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

KB ย่อมาจาก Kilobit KB (Kilobit) หมายถึง หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลขนาด 1 ไ ...

Read More

KM ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

KM ย่อมาจาก Knowledge Management KM หมายถึง การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบสำหร ...

Read More

advertisement