sponsored links

HKD ย่อมาจากอะไร

HKD ย่อมาจาก Hong Kong dollar Hong Kong dollar คือสกุลเงินอย่างเป็นทางการของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและ ...

Read More

H.O. ย่อมาจากอะไร

H.O. ย่อมาจาก Head office หรือ สำนักงานใหญ่ Head office หรือ สำนักงานใหญ่ หมายถึงสำนักงาน หรือที่ทำ ...

Read More

HSPA ย่อมาจากอะไร

HSPA ย่อมาจาก High Speed Packet Access HSPA คือ เทคโนโลยีที่เกิดจากการรวมตัวกันระหว่าง HSDPA (High ...

Read More

HDCP คืออะไร ย่อมาจากอะไร

HDCP ย่อมาจาก High-bandwidth Digital Content Protection HDCP หมายถึง เป็นมาตรฐานรูปแบบหนึ่งของ Digi ...

Read More

HD ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

HD ย่อมาจาก High-Definition HD หมายถึง มาตรฐานสำหรับการส่งสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูงในระดับ 720p/ ...

Read More

He ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

He ย่อมาจาก Helium He หมายถึง ธาตุเคมีที่มีสมบัติคือไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส มีความเฉื่อยสูง และม ...

Read More

HP ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

HP ย่อมาจาก Horse Power HP หมายถึง หน่วยวัดกำลังเครื่องยนต์หรืออัตราการทำงานในเชิงฟิสิกส์ซึ่งเป็นหน ...

Read More

HSUPA ย่อมาจากอะไร คืออะไร

HSUPA ย่อมาจาก High-Speed Uplink Packet Acc HSUPA คือ เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลในการ D ...

Read More

HSDPA ย่อมาจากอะไร คืออะไร

HSDPA ย่อมาจาก High Speed Downlink Packet Access HSDPA คือ ระบบเครือข่ายมือถือระบบ UMTS ถือว่าเป็นเ ...

Read More

HACCP ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

HACCP ย่อมาจาก Hazard Analysis and Critical Control Point HACCP หมายถึง ระบบการจัดการคุณภาพด้านความ ...

Read More

advertisement