sponsored links

GG / GGWP ย่อมาจาก หมายถึงอะไร

GG ย่อมาจาก Good Game GGWP ย่อมาจาก Good Game, Well Played GG หมายถึง Good Game ที่มา มาจากเวลาเล่น ...

Read More

gonna ย่อมาจากอะไร

gonna ย่อมาจาก going to gonna หมายถึง คำสแลงที่ย่อมาจากคำว่า going to (จะ) ซึ่งมักจะใช้กันในภาษาพูด ...

Read More

GERD ย่อมาจากอะไร

GERD ย่อมาจาก Gastroesophageal reflux disease GERD หมายถึง โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux d ...

Read More

GSP ย่อมาจาอะไร GSP ยุโรป คืออะไร

GSP ย่อมาจาก Generalized System of Preferences GSP หมายถึง ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไ ...

Read More

GBP ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

GBP ย่อมาจาก Great British Pound GBP หมายถึง อักษรย่อของสกุลเงินปอนด์ในประเทศอังกฤษ (Great British P ...

Read More

GA ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

GA ย่อมาจาก General Appearance GA (General Appearance) หมายถึง การตรวจร่างการทั่วไปซึ่งเป็นการสังเกต ...

Read More

GPA ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

GPA ย่อมาจาก Grade Point Average GPA หมายถึง ผลการเรียนสะสมของผู้เรียนที่นำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย เพื่อใ ...

Read More

GMS ย่อมาจากอะไร

GMS ย่อมาจาก Greater Mekong Subregion GMS หมายถึง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ...

Read More

GHz ย่อมาจากอะไร

GHz ย่อมาจาก Giga Hertz GHz คือ ค่าความถี่ของสัญญาณนาฬิกา มักจะใช้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างซีพียู เ ...

Read More

GMT ย่อมาจากอะไร

GMT ย่อมาจาก Greenwich Mean Time GMT คือ เวลามาตรฐานกรีนิช หรือที่เรียกกันว่า เวลามัชฌิมกรีนิช เป็น ...

Read More

advertisement