sponsored links

FAA ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

FAA ย่อมาจาก Federal Avation Agency FAA หมายถึง สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ สำนักงานบริหารการบินแ ...

Read More

FTC ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

FTC ย่อมาจาก Federal Trade Commission FTC หมายถึง คณะกรรมาธิการการค้าแหงสหพันธรัฐ FTC เป็นหน่วยงาน ...

Read More

FTW ย่อมาจากอะไร

FTW ย่อมาจาก Face The World Foundation FTW หมายถึง แลกเปลี่ยนทางการศึกษา (Face The World Foundation ...

Read More

FAO ย่อมาจากอะไร

FAO ย่อมาจาก Food and Agriculture Organization of the United Nations (องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหป ...

Read More

FC ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

FC ย่อมาจาก Fingers Crossed FC หมายถึง Fingers Crossed เป็นอักษรย่อที่นิยมใช้ในการสนทนาในระบบแชท มา ...

Read More

FT ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

FT ย่อมาจาก Float Time FT (Float Time) หมายถึง การลอยค่าของต้นทุนที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบ ...

Read More

FBC ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

FBC ย่อมาจาก Ferlo-B-Cal FBC หมายถึง ยาที่ช่วยแก้ไขภาวะซีด โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก, ภาวะโลหิตจางเ ...

Read More

FTA ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

FTA ย่อมาจาก Free Trade Area FTA หมายถึง เขตการค้าเสรี (Free Trade Area) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศในภูมิภา ...

Read More

FIT ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

FIT ย่อมาจาก Foreign Individual Tourism FIT หมายถึง การท่องเที่ยวแบบอิสระ (Foreign Individual Touris ...

Read More

FM ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

FM ย่อมาจาก Frequency Modulation FM (Frequency Modulation) หมายถึง การผสมสัญญาณด้วยความถี่ ซึ่งเป็นว ...

Read More

advertisement