sponsored links

B.sc. ย่อมาจากอะไร

B.sc ย่อมาจาก Bachelor of Science B.sc หมายถึง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ซึ่งอาจจะแบ่งย่อยออกได้เป็นหล ...

Read More

BBE ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

BBE ย่อมาจาก Best Before End BBE หมายถึง “ควรบริโภคก่อน” ซึ่งต่างจากวันหมดอายุอยู่นิดนึ ...

Read More

B.E. ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

B.E. ย่อมาจาก Buddhist era B.E. หมายถึง พุทธศักราช (Buddhist era) คือช่วงเวลาที่กำหนดเอาปีที่พุทธเจ ...

Read More

BFF ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

BFF ย่อมาจาก Best Friends Forever BFF หมายถึง Best Friends Forever หรือแปลเป็นไทยคือ เพื่อนรักกันตล ...

Read More

BA ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

BA ย่อมาจาก Beauty Advisor BA (Beauty Advisor) หมายถึง พนักงานส่งเสริมความงาม หรือพนักงานที่อยู่ตาม ...

Read More

BMW ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

BMW ย่อมาจาก Bavarian Motor Works BMW (Bavarian Motor Works) หมายถึง บริษัทผลิตรถยนต์และรถจักรยานยน ...

Read More

BBF ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

BBF ย่อมาจาก Best Before Use BBF (Best Before Use) หมายถึง วันหมดอายุของสินค้าประเภทเครื่องสำอางซึ่ ...

Read More

BRN ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

BRN ย่อมาจาก The Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani BRN หมายถึง กลุ่มขบวนการทางการเมืองแบ่งแยก ...

Read More

BTW ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

BTW ย่อมาจาก By The Way BTW (By The Way) หมายถึง อย่างไรก็ตาม ซึ่งแท้จริงแล้วคำนี้เป็นคำที่ไม่มีควา ...

Read More

B.C. ย่อมาจากอะไร

B.C. ย่อมาจาก Before Christ B.C. คือ ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นก่อนพระเยซูประสูติ หรือที่เรียกกันว่า ก่อนค ...

Read More

advertisement