sponsored links

B.sc ย่อมาจากอะไร

B.sc ย่อมาจาก Bachelor of Science B.sc หมายถึง วิทยาศาสตรบัณฑิต ...

Read More

BBE ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

BBE ย่อมาจาก Best Before End BBE หมายถึง “ควรบริโภคก่อน” ซึ่งต่างจากวันหมดอายุอยู่นิดนึ ...

Read More

B.E. ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

B.E. ย่อมาจาก Buddhist era B.E. หมายถึง พุทธศักราช (Buddhist era) คือช่วงเวลาที่กำหนดเอาปีที่พุทธเจ้ ...

Read More

BTW ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

BTW ย่อมาจาก By The Way BTW (By The Way) หมายถึง อย่างไรก็ตาม ซึ่งแท้จริงแล้วคำนี้เป็นคำที่ไม่มีความ ...

Read More

BA ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

BA ย่อมาจาก Beauty Advisor BA (Beauty Advisor) หมายถึง พนักงานส่งเสริมความงาม หรือพนักงานที่อยู่ตามเ ...

Read More

BFF ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

BFF ย่อมาจาก Best Friends Forever BFF หมายถึง Best Friends Forever หรือแปลเป็นไทยคือ เพื่อนรักกันตลอ ...

Read More

BBF ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

BBF ย่อมาจาก Best Before Use BBF (Best Before Use) หมายถึง วันหมดอายุของสินค้าประเภทเครื่องสำอางซึ่ง ...

Read More

BMW ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

BMW ย่อมาจาก Bavarian Motor Works BMW (Bavarian Motor Works) หมายถึง บริษัทผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต ...

Read More

BRN ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

BRN ย่อมาจาก Barisan Revolosion Nasional malaya patani BRN หมายถึง กลุ่มขบวนการทางการเมืองแบ่งแยกดิน ...

Read More

B.C. ย่อมาจากอะไร

B.C. ย่อมาจาก Before Christ B.C. คือ ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นก่อนพระเยซูประสูติ หรือที่เรียกกันว่า ก่อนค ...

Read More

advertisement