sponsored links

ศาล รธน. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ศาล รธน. ย่อมาจาก ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกั ...

Read More

ศอ.บต. ย่อมาจากอะไร คืออะไร

ศอ.บต. ย่อมาจาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ห ...

Read More

ศรภ. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ศรภ. ย่อมาจาก ศูนย์รักษาความปลอดภัย หรือ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นส่ ...

Read More

ศธ. ย่อมาจากอะไร

ศธ. ย่อมาจาก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ และ ...

Read More

ศรภ. ย่อมาจากอะไร

ศรภ. ย่อมาจาก ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ศรภ. คือ หน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการ ...

Read More

advertisement