sponsored links

พขร. ย่อมาจากอะไร

พขร. ย่อมาจาก พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ หมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่ขับรถ ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจำทาง ขส ...

Read More

พกส. ย่อมาจากอะไร

พกส. ย่อมาจาก พนักงานเก็บค่าโดยสาร พนักงานเก็บค่าโดยสาร หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่เก็บค่าโดยสารจากคนที ...

Read More

พญ. ย่อมาจากอะไร

พญ. ย่อมาจาก แพทย์หญิง แพทย์หญิง คือ ผู้ที่ทำหน้าที่รักษาคน โดยทำการรักษาตามหลักวิชาการแพทย์เหมือนก ...

Read More

พกง. ย่อมาจากอะไร

พกง. ย่อมาจาก พัสดุเก็บเงินปลายทาง พกง. หมายถึง พัสดุเก็บเงินปลายทาง เป็นบริการที่เพิ่มความสะดวกสำห ...

Read More

พรก. ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

พรก. ย่อมาจาก พระราชกำหนด พรก. หมายถึง พระราชกำหนด เป็นกฎหมายที่ฝ่ายบริการตราขึ้นในสถานการณ์ที่มีคว ...

Read More

พ.ร.บ. ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

พ.ร.บ. ย่อมาจาก พระราชบัญญัติ พ.ร.บ. หมายถึง พระราชบัญญัติ คือกฎหมายที่บังคับใช้อยู่เป็นประจำ เพื่อเ ...

Read More

พ.ศ. ย่อมาจากอะไร

พ.ศ. ย่อมาจาก พุทธศักราช ซึ่งหมายถึงการนับปีแบบศาสนาพุทธนั่นเอง การนับปี พ.ศ. นั้น จะเริ่มนับปีแรกนั ...

Read More

advertisement